Tenja

21 tekstów – auto­rem jest Ten­ja.

Requiem

Miłość.. Bliżej.. co­raz bliżej…
Go­ni.. Łapie… 
Kocham… Kochałem..
AAAAAAAAA….
Roz­ry­wa mi skro­nie.. Wrzy­na się w serce..
Mal­tre­tuje. Roz­ry­wa. Rani..
Krew.. Krew..
Gdzie ta krew?!
Krwi! Krwi!
Gdzie ta krew?!
Za­bij! Zabiłaś…
Ra­nię.. co­raz moc­niej ranię..
Kocham kochając nie umiejąc…
Wa­riac­two, zwa­riowa­nie, opęta­nie!
Pa­mięć, Miłość, os­wo­bodze­nie!
Pozwól żyć, pozwól marzyć, pozwól śnić!
Byłaś nie ma Cię!
Kochałaś nie ma Cię!
Śniłem…
Śnię! 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 października 2010, 00:32

* * *

Spoj­rze­li so­bie w oczy.. wie­dzieli, to TEN to TA..
Kocha­li się.. wie­dzieli, to MÓJ je­dyny to MO­JA jedyna..
Kłóci­li się.. wie­dzieli, KOCHAM GO KOCHAM JĄ..
Roz­sta­li się.. wie­dzieli, Miłość to zmieniło mnie na zaw­sze, Miłość to zniszczyło ser­ca nasze. 

wiersz

* * *

Ilek­roć widzę Cię, przez przy­padek, w śnie..
Ilek­roć widzę Cię, w marze­niu, w duszy..
Ty­lek­roć mo­je ser­ce ra­duje się i krwa­wi..
roz­pro­mienia się w krwa­wym uśmie­chu, strasznej koszmar­nej eufo­rii..
To bo­li mnie tak [...] — czytaj całość

wiersz

Za każdym ra­zem kiedy myślisz że trze­ba wstać z krzesła i się zab­rać za obo­wiązki, w tej sa­mej se­kun­dzie po­jawia się ty­siące "za" żeby te­go nie ro­bić ;p 

myśl

Ile ra­zy pat­rzysz w lus­tro i myślisz dlacze­go nie jes­tem ta­ki ja­ki byłem?
Ile ra­zy od­chodzisz od lus­tra myśląc gdzie się zgu­biłem?
Jeżeli zbyt często to nie dobrze.
Bo jes­teś ta­ki ja­ki byłeś, ja­ki jes­teś i ja­ki będziesz, tyl­ko że w połącze­niu ;] 

myśl

Miłość czym jest?
Dwie ob­ce so­bie oso­by spo­tykają się, po ja­kimś cza­sie ich uczu­cie prze­radza się w mały lis­tek róży wkładają go do do­niczki i ja­kimś cu­dem, lis­tek wy­puszcza korze­nie, rośnie łody­ga aż [...] — czytaj całość

myśl

* * *

Ej "Kocha­nie".. tu­taj jes­tem.. o właśnie tu.
Pat­rz możesz mnie dot­knąć, czu­je Twój oddech.
Ej "Kocha­nie".. tu­taj. Pat­rz.
No na co tak pat­rzysz? Prze­cież tu­taj stoję..
Gdzie idziesz? Dlacze­go płaczesz?
"Kocha­nie"... Nie odchodź...
Na co tak pat­rzyłaś?
Nagrobek...?
Mój... 

wiersz

Początkiem wie­dzy jest stwier­dze­nie "nie wiem" 

myśl

* * *

To po­roz­ma­wiaj­my o Kobiecie...
Smut­no bez Niej sa­mi wiecie....
Ona nas wy­rywa z mroku...
Ona karze nam dot­rzy­mywać kroku...
Dla Niej ro­bimy sie silniejsi...
Przy Niej jes­teśmy Radośniejsi...
Po co nam haj­su góry?
Po co żelaz­ne mury?
Po co sa­mochodów kupa?
Jak bez Niej to i tak życie to dupa...:) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę

Hmm... Dziewczyna..
Dla mnie Ona tym czym dla sa­mocho­du benzyna..
Jej za­pach, umysł, głos..
Nie dam by spadł z tej główki na­wet włos..
Te wa­lory fi­zyczne.. mrr...
wy­miękają na­wet bo­ginie mityczne..
I ja­ki z te­go morał?
Fa­cet "raj" olał
bo Ko­bietę wo­lał ;p 

myśl
zebrała 1 fiszkę
Tenja

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tenja

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność